Landinfos produkter

23.03.2011

En stor del av Landinfos arbeid er knyttet til formidling av informasjon. Mye av dette er tilgjengelig på våre nettsider. Enheten driver også en intern informasjonsdatabase og underviser intervjuere og beslutningsfattere i UDI og UNE i landkunnskap.

Landinfos skriftlige publikasjoner er daterte og beskriver forhold slik de fremstår på publiseringstidspunktet. Det tas forbehold om skiftende omstendigheter som kan inntreffe etter publikasjonsdato. Landinfo produserer ikke løpende oppdatering av landinformasjon, men formidler informasjon om enkeltforhold i en rekke land.

Rapporter og temanotater

Landinfo utarbeider rapporter og temanotater om komplekse saksforhold eller større temaer. Slike rapporter og temanotater er ofte basert på intervjuer landrådgiverne selv har foretatt på tjenestereise til ulike land. Landinfo bruker også informasjon fra en rekke andre kilder, både skriftlige og muntlige.

Responser

Responser er skriftlige svar på konkrete forespørsler eller spørsmål om landinformasjon. Spørsmålene er som regel stilt i forbindelse med behandling av enkeltsaker i UDI og UNE, og knytter seg til forholdene i søkernes hjemland. Responsene er korte redegjørelser om begrensede og spesifikke tema. 

Opplæring og veiledning

Landinfo gir intervjuere og beslutningsfattere i UDI og UNE opplæring i landkunnskap. Våre medarbeidere underviser i grunnleggende samfunnsforhold, og gir brukerne jevnlige oppdateringer på aktuelle problemstillinger. Landrådgiverne formidler også landinformasjon over telefon og e-post. 

Landdatabasen

Landdatabasen er en informasjonsdatabase for brukerne i utlendingsforvaltningen, utviklet og driftet av Landinfo. Av hensyn til opphavsrett er Landdatabasen bare tilgjengelig internt i utlendingsforvaltningen.
 
Landdatabasen inneholder informasjon fra et bredt spekter av kilder, i hovedsak åpne. Gjennom Landdatabasen får brukerne også tilgang på nettpublikasjoner som Landinfo abonnerer på.

Materialet i Landdatabasen skal gi et oppdatert og representativt bilde av situasjonen i de enkelte landene. Temaer som menneskerettigheter, politiske anliggender og sosioøkonomiske forhold er godt dekket. Landdatabasen er Landinfos hovedkanal for formidling av landinformasjon internt i utlendingsforvaltningen.