Du er her: Hovedside / Landinfo

Landinfo

07.07.2011

Landinfo er en faglig uavhengig enhet i utlendingsforvaltningen.

Landinfo publiserer her egenproduserte rapporter om forhold i en rekke land. Publikasjonene er utarbeidet for norske utlendingsmyndigheter.

Landinfo ble opprettet 1. januar 2005. I medhold av St. melding 21 (2003-2004) Om styringsforholdet på utlendingsfeltet ble det vedtatt å opprette en felles landkunnskapsenhet som erstattet den tidligere ordningen med landrådgivere både i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

Landinfo er en del av utlendingsforvaltningen og administrativt underlagt UDI. Enheten er faglig uavhengig, og kan ikke instrueres i faglige spørsmål verken av ansvarlig departement, direktoratet eller nemnda.

Medarbeidere i Landinfo tar ikke del i beslutningsfattende saksbehandling i UDI og UNE. Vi tar ikke stilling til hvorvidt en søkers forklaring er troverdig, eller om det er forsvarlig å returnere en person til hjemlandet. Landinfos medarbeidere formidler det som etter vår vurdering er relevant landkunnskap, men vi har ingen innflytelse på hvordan informasjonen anvendes.

Landinfos arbeid

Landinfos arbeid består i å samle inn den landinformasjonen norsk utlendingsforvaltning har behov for, foreta vurderinger og tolkninger av denne informasjonen samt videreformidle landkunnskap gjennom ulike kanaler. Videreformidlingen skjer primært gjennom våre skriftlige produkter, ved foredrag og opplæring for brukerne, gjennom muntlig kontakt med UDI og UNE, og ved deltakelse i nemndmøter i UNE. Landinfos medarbeidere møter også som sakkyndige vitner i retten.

Mye av informasjonen i våre skriftlige produkter er innhentet under tjenestereiser til ulike land. Disse reisene foretar vi for å innhente oppdatert og best mulig informasjon om aktuelle forhold. På reisene fokuserer vi på problemstillinger som Landinfo i samråd med våre oppdragsgivere er blitt enige om.

Landinfos nettsider

På disse nettsidene ligger informasjon om ulike forhold i land som Norge mottar asylsøkere, flyktninger og immigranter fra. Informasjonen vi presenterer her, er egenprodusert landkunnskap som Landinfo formidler til beslutningsfatterne i UDI og UNE.

Landinfos virksomhet tar utgangspunkt i de landkunnskapsmessige behovene beslutningsfatterne til enhver tid har. Mye av informasjonen du finner om forhold i det enkelte land eller område på disse nettsidene vil således være relatert til saksbehandlingen i utlendingsforvaltningen.

Nettsidene representerer deler av vår landkunnskapsformidling til primærbrukerne. Sidene vil ikke kunne formidle en løpende oppdatering av forhold i aktuelle land. Alle våre rapporter er imidlertid daterte, og vil fremstille konkrete forhold i et land eller område på det tidspunktet de ble publisert. Mens Landinfo oppdaterer relevante rapporter i forhold til endrede forhold, har vi samtidig valgt å la tidligere publiserte rapporter bli liggende på våre nettsider. Dersom beslutningsfatterne har behov for oppdatert skriftlig landkunnskap, vil Landinfo oppdatere relevante notater, eventuelt produsere en ny rapport eller respons. Formidling av oppdatert landinformasjon til forvaltningen foregår ellers kontinuerlig og er mangesidig, som beskrevet her. For brukere av nettstedet vårt, ønsker vi derfor å presisere at våre skriftlige publikasjoner beskriver forhold slik de fremstår på publiseringstidspunktet, og at forbehold må tas angående skiftende omstendigheter som kan inntreffe etter publikasjonsdato.

Hoveddelen av Landinfos produkter er offentlige. Dersom opplysninger unntas offentlighet i samsvar med lovverket, vil dette gå tydelig fram av dokumentet, og lovhjemmel vil identifisere hvorfor opplysningene er unntatt offentlighet.

Dersom du har kommentarer eller spørsmål knyttet til våre nettsider, setter vi pris på å høre fra deg.